LapsehoidSünnipäevadLapserõõmustHinnakiriGaleriiKontakt
 
 
 

Harku valla muudatused lapsehoiuteenuse kohamaksu tasumise süsteemis

Print

 Lasteaiakoha asendamisel lapsehoiuteenusega tuleb lapsevanemal alates 1. märtsist maksta lapsehoiu eest senise kohamaksu asemel 58,50 eurot kuus ning ülejäänud osa maksab lastehoiule Harku vald.

Kui laps käib nädalas viiel päeval lapsehoius, võib lapsehoiu kohatasu olla näiteks 350 eurot. Varem tasus lapsevanem lapsehoiule arve alusel kogu kohatasu maksumuse ja sellele lisanduva toiduraha. Pärast arve tasumist oli vanemal võimalus saada Harku vallalt lapsehoiuteenuse eest makstud rahast kuni 200 eurot kuus tagasi. Raha tagasisaamiseks tuli iga kuu esitada taotlus ja kuludokumendid. Harku vallavolikogu 2015. aasta 26. veebruari istungil muudeti kehtivat korda ja alates 1. märtsist peab lapsevanem maksma lapsehoiuteenuse osutajale üksnes 58,50 eurot, millele lisandub lapse toiduraha. Teenuse ülejäänud kulud tasub lapsehoiuteenuse osutajale Harku vald. Nüüdsest ei pea lapsevanem tasuma teenuse osutajale kogu kohatasu ega seejärel vallale 200 euro tagasi saamiseks dokumente esitama. Selle asemel maksab ta lastehoiule omaosalustasu, mis on sama suur kui lasteaias käivatel lastel, ja sellele lisanduva toiduraha. Lapsehoiu kohatasu ja lapsevanema omaosaluse vahe tasumiseks lapsehoiuteenuse pakkujale sõlmib Harku vald teenuse pakkujatega lepingud. Lapsevanem Harku vallale mingeid taotlusi ega dokumente esitama ei pea. „Lapsevanema omaosaluse mahaarvamisel on teenuse keskmine maksumus Harku vallale ühe lapse kohta 291,5 eurot," selgitas vallavanem Kaupo Rätsepp, kelle sõnul säästab lapsevanem, kes senini maksis lastehoiule kuutasuna 350 eurot, uue korra alusel umbkaudu 100 eurot.

 

Tingitud riigiseadusest

Harku vallas seni kehtinud korra järgi maksti lapsevanemale kuni 200eurost toetust lasteaiakohtade puudusest tingitud rahalise kahju leevendamiseks. Selle muutmise vajaduse tingis koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus, mille järgi võib vallavalitsus alates sellest aastast asendada vanema nõusolekul pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha lapsehoiuteenusega. Lasteaiakoha asendamisel lapsehoiuteenusega tasub lapsehoius käiva lapse vanem teenuse eest samadel tingimustel ja ulatuses kui lasteaialapse vanem. Vallavalitsus võib osutada lapsehoiuteenust oma hallatava asutuse kaudu, samuti osta teenust füüsilisest isikust ettevõtjate või juriidiliste isikute käest, kelle teenus vastab lapsehoiuteenusele kehtestatud nõuetele ja on sobiva hinnaga. Kuna Harku valla hallatavas asutuses Tabasalu Lastehoid ei ole kohti kõigile soovijatele, sõlmib vallavalitsus teenuse ostmiseks lepingud kõigi nende füüsilisest isikust ettevõtjate ja juriidiliste isikutega, kes juba osutavad lapsehoiuteenust Harku vallas lasteaia järjekorras olevate laste vanematele. Kui edaspidi tuleb teenuse pakkujaid juurde, sõlmitakse ka nendega lepingud samadel tingimustel. Sellest tulenevalt laiendati volikogu otsusega valla lasteaedade muude kulude vanema poolt kaetava osa määra ning selle tasumisest vabastamise tingimusi ja korda lapsehoiuteenusele ning loobuti senisest lapsevanemale tagantjärele toetuse maksmise süsteemist.

 

Võrdne kuutasu

Lapsehoiuteenuse lapsevanema poolt kaetav osa on nagu lasteaiakoha puhulgi 15% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast ehk 58,50 eurot kuus. Muudatuse eesmärk on tagada valla lasteaedades käivate ja lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemate rahaliselt võrdne kohtlemine. Vallavolikogu määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist. Kui lapsevanem on tasunud lapsehoiule märtsikuu eest vana korra järgi, teevad lastehoiuteenuse pakkujad lapsevanematega tasaarvestuse järgnevatel kuudel tasumisele kuuluva omaosaluse ulatuses. Täpsemat infot liigselt makstud summa tagastamiseks saavad lapsevanemad lastehoiult, kes neile teenust pakub.

 

 

LAPSEHOIUTEENUSE KKK:
 

Kuidas saab teenuse osutaja kontrollida lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta?

 

Lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks pöörduge vallavalitsuse toetuste spetsialisti Kadi Netse (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-posti aadresskadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole

 

Kuidas saab lapsevanem taotleda vabastust vanema omaosaluse tasumisest?

 

Vanema omaosaluse tasumisest vabastamisel kohaldatakse lapsehoiuteenusele Harku Vallavolikogu 30.oktoobri 2014 määrust nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord".

Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:

1)      pere, kui ta on toimetuleku toetuse saaja;

2)      pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;

3)      pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;

4)      pere, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.

 

Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohasetaotluse. Taotluse lahendamise kohta saadab vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond taotlejale otsuse ärakirja teenuse osutajale, kui lapsevanem või asutus seda soovib. Lapsevanem võib otsuse ärakirja esitada teenuse pakkujale ka ise.

 

Kui lapsevanem on omaosaluse tasumisest osakonna otsusega vabastatud, tasub tema eest omaosaluse vallavalitsus. Vallavalitsusele esitatavale arvele tuleb märkida vabastuse olemasolu (näiteks otsuse number ja kuupäev).

 

Missugusel kuupäeval esitab teenuse osutaja vallavalitsusele arve?

 

Teenuse osutaja esitab valla valitsusele arve temale sobival kuupäeval arvestusega, et arve esitamise ajaks on lapsevanemad omaosaluse tasunud. Teenuse osutaja märgib lepingu projektis väljapakutud kuupäeva asemele temale sobiva kuupäeva.

 

Kas teenuse osutajal on võimalik saada vallavalitsuselt teavet lapsele lasteaiakoha andmisest?

 

Lapse lasteaeda võtmist sätestab Harku Vallavalitsuse 17.veebruari 2009 määrus nr 2 „Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord". Nimetatud korra järgi teavitab lasteaia juhataja lapsevanemat lasteaiakoha saamisest hiljemalt 01. juuniks ja lapsevanem teavitab lasteaia juhatajat koha vastuvõtmisest hiljemalt 15. juunil. Kui lapsevanem ei võta kohta vastu, pakutakse seda järjekorras tagapool seisvale lapsele. Lasteaiakohtade komplekteerimine lõpeb 31. augustil, kui lasteaia juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.

Teabe saamiseks, kas lapsehoius käivale lapsele on võimaldatud lasteaiakoht, pöörduge haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe poole (e-posti aadress aivar.soe@harku.ee , telefoni nr 6063800).

 

Kui vana lapse hoidmise eest vallavalitsus teenuse osutajale tasub?

 

Vallavalitsus tasub teenuse osutajale nende laste hoidmise eest, kes on saanud pooleteise aastaseks ja ei ole veel saanud nelja aastaseks ning kes ei ole saanud lasteaiakohta. Kui laps saab nelja aastaseks enne lasteaiakoha saamist (näiteks kevadel nelja aastaseks saav laps saab koha lasteaias sügisel), tasub vallavalitsus lapse hoidmise eest kuni lasteaiakoha saamiseni.

 

Erandi moodustavad nelja aastased ja vanemad lapsed, kes käivad lapsehoius muudel põhjustel (näiteks vajavad väiksemat kollektiivi).  Sellisel juhul tasub teenuse eest lapsevanem ise. Pärast arve tasumist on tal võimalik saada vallavalitsuselt toetust kuni 200 euro ulatuses. Erivajadustega laste lapsehoiuteenuse kohta saate infot vallavalitsuse toetuste spetsialistilt Kadi Netselt (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialistilt Kadri Kelgolt (e-posti aadress kadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole.

Siilikene
  
 
Sisukord / Lastehoid
 
 
04.02.2010-31.05.2010 aitas OÜ-l Lapserõõm kodulehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.